vi sinh ứng dụng thủy sản

Giải pháp công nghệ sinh học trong nuôi trồng thuỷ sản

Vi sinh ứng dụng thủy sản là các dòng vi khuẩn được Biotek chọn lọc được nuôi cấy và phối trộn và được sử dụng trong hệ thống nuôi thủy sản.Việc sử dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản được vay mượn từ nghành xử lý nước thải. Vi sinh ứng dụng thủy sản tăng cường  phân hủy chất hữu cơ, giảm hàm lượng nitrat, nitrit, amoniac và phosphate, giảm quần thể tảo xanh,   Vi sinh vật có vai trò cực kỳ quan trọng  trong hệ thống nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản bao gồm việc cho ăn và xử lý nước đã được chứng minh mang lại hiệu quả cho nghề nuôi.