Vi sinh ứng dụng thủy sản là các dòng vi khuẩn được BIOTEK chọn lọc, sản xuất và phối trộn nhằm mục đích sử dụng trong hệ thống nuôi thủy sản. Việc sử dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản xuất phát từ ngành xử lý nước thải. Vi sinh ứng dụng trong thủy sản giúp tăng cường phân hủy chất hữu cơ, giảm hàm lượng nitrat, nitrit, amoniac và phosphat, giảm quần thể tảo xanh. Ứng dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản bao gồm việc cho ăn và xử lý nước đã được chứng minh mang lại hiệu quả cho nghề nuôi.